legal

COPYRIGHT

Deze website en al haar afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd.
Het reproduceren of verspreiden van een afbeelding of een deel van een afbeelding, in welke vorm of op welke manier dan ook, is illegaal.
Ze mogen niet worden gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hua CAI-PROSSÉ .

This website and all its images are protected by copyright. 
Reproducing or distributing an image or part of an image in any form or manner is illegal. 
They may not be published without prior written permission from Hua CAI-PROSSÉ .

PRIVACY POLICY

Usage Externe hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en aan het feit dat jouw privacy wordt gerespecteerd. Usage Externe houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV, Verordening EU 2016/679).

1. CONTACTGEGEVENS
www.prosse.be is eigendom van
Usage Externe bv
info@prosse.be
T +32 498186686

2. DOEL
Usage Externe verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat we u die zelf heeft verstrekt.
Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in functie van deze webshop. (bv klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, …).
MARKETING:
Wanneer je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, worden enkele gegevens automatisch verzameld zoals voornaam, achternaam, email en adres.
ACCOUNT:
Voor een persoonlijke account op onze website, dienen de volgende persoonsgegeven te worden ingegeven: voornaam, naam, email, adres en aanspreektitel.
VIA COOKIES:
Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie onderaan in dit document voor onze Cookie Policy. Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Hua Cai-Prossé en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan de Website.
MINDERJARIGEN:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

3. DUUR VAN HET BIJHOUDEN VAN DE GEGEVENS
Alle persoonsgegevens worden in onze informatiesystemen niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de dienst te leveren of dan nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden. De persoonsgegevens die wij op basis van jouw toestemming verzamelen, namelijk jouw contactgegevens, bepaalde account gegevens en foto’s, houden wij bij zolang jouw toestemming blijft gelden.

4. OVERDRACHT PERSOONSGEGEVENS
Jouw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

5. JOUW RECHTEN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door USAGE EXTERNE.

6. VEILIGHEID
USAGE EXTERNE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

7. KLACHTEN
Deze Privacyverklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil uit de interpretatie of de uitvoering van deze privacyverklaring zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Gent bevoegd tot beslechting van het geschil.

8. UPDATES
Deze privacyverklaring kan steeds aangepast worden. Dergelijke wijzigingen zullen hier worden gepubliceerd. Daarom raden wij aan om deze pagina regelmatig te controleren voor updates. De laatste wijziging gebeurde op 10/04/2024.

TERMS OF USE

ARTIKEL 1: ALGEMENE VOORWAARDEN
Welkom op de e-commece site www.prosse.be. Deze webshop wordt beheerd door Usage Externe BVBA met als ondernemingsnummer. BE0809.345.036 gevestigd te Kortrijksesteenweg 93 - 9830 Sint-Martens-Latem,België (hierna “Hua Cai-Prossé)” of “verkoper” of “wij/ons”genoemd).
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst van en door een bezoeker van deze website, hierna "klant" of "koper" genoemd. Indien u deze website bezoekt of er een bestelling plaatst, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. U dient deze Algemene voorwaarden en ons Privacybeleid zorgvuldig door te nemen. Wanneer u gebruik maakt van de Hua Cai-Prossé webshop bevestigt u de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid te aanvaarden. Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, plaatst u geen bestelling.   
 Deze algemene voorwaarden hebben altijd voorrang op alle voorwaarden van de klant. Wij aanvaarden geen extra of bijkomende of andere voorwaarden van de klant, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.
Deze voorwaarden zijn onderhevig aan wijzigingen en kunnen op elk moment worden aangepast. We raden u aan iedere keer dat u ons bezoekt, deze goed te lezen.  
Hua Cai-Prossé kan op elk moment de onderliggende Algemene Voorwaarden wijzigen, onder andere om zich te schikken naar wettelijke verplichtingen, welke via de website worden meegedeeld. Alle wijzigingen krijgen uitwerking op alle hierop volgende offertes of bestellingen.
Hua Cai-Prossé behoudt zich het recht voor om op elk moment het ontwerp en de inhoud van haar website te wijzigen.
Indien door de beslissing van een rechtbank, arbitragehof of andere rechthebbende instantie één of meerdere artikels of paragraaf(en), in ondergeschikte orde delen van paragrafen uit de onderliggende Algemene Voorwaarden nietig of niet-tegenstelbaar zou worden, doet dit in geen geval afbreuk aan de geldigheid en toepasbaarheid van de andere artikelen en paragrafen van de onderliggende Algemene Voorwaarden, noch van de overeenkomst tussen partijen.                                      
 
ARTIKEL 2: PRODUCTEN EN BESTELLINGEN                                                        
De producten die de verkoper aanbiedt zijn deze zoals ze weergegeven worden op de webshop, op het ogenblik dat de klant zijn bestelling uitvoert. De bestelling is onderhevig aan de voorraad, dus aan de beschikbaarheid van deze producten.
De aanbieder/verkoper heeft naar het beste van zijn kunnen er naar gestreefd om te zorgen dat de productinformatie, kleuren, details en omschrijvingen van de items zo nauwkeurig/realistisch mogelijk zijn. Het ontvangen beeld is afhankelijk van de drager/beeldscherm waarop het wordt geconsulteerd. Elk product wordt gedocumenteerd met een productomschrijving (kleur, maat, soort product, etc.) en digitale foto's.
 De online shop Hua Cai-Prossé verkoopt enkel aan particulieren. Dit betekent dat als de koper een persoon is die items koopt voor niet-eigen gebruik (bv doorverkoop of om handel te drijven) dat hij/zij geen order kan plaatsen en de verkoper hem/haar geen producten kunnen verkopen.                                                                                                                       
Een overeenkomst komt enkel en uitsluitend geldig tot stand door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt. De bestelling zal pas worden verstuurd na een integrale betaling en dit enkel en uitsluitend via het betaalplatform van de website. Het niet conform/volledig zijn van de betaling doet geen afbreuk aan het recht tot vordering. Het zal echter wel de effectieve levering/versturing belemmeren tot het volledige bedrag van betaling, inclusief de kosten en interesten.
Door een bestelling te plaatsen, gaat de koper uitdrukkelijk akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden, inclusief alle verklaringen en onderdelen zoals de privacyverklaring en het retourbeleid.
Nadat er is besteld krijgt de koper via email een orderbevestiging. Indien u deze niet zou ontvangen hebben, kan u deze opvragen bij info@prosse.be.
De voorraad vermeld op de website is indicatief en de loutere voorraadvermelding kan geen rechten of plichten doen ontstaan voor de verkoper, welke zijn uiterste best doet om de voorraadvermelding correct te laten verlopen. In het onverhoopte geval dat het bestelde product niet meer op voorraad is, zal dit direct meegedeeld worden aan de koper en wordt de koop-verkoop kosteloos ontbonden bij gebrek aan voorwerp. Hua Cai-Prossé kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien.                                                                   
De verkoper kan het volledig ontbreken van fouten op de shop niet garanderen. Deze kan (typografische) fouten en onnauwkeurigheden bevatten m.b.t. het product, prijs, … en voorraad, zonder dat deze lijst beperkingen inhoud. Voor de gevolgen van dergelijke fouten kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden. De verkoper heeft het recht de fouten of onnauwkeurigheden op de shop recht te zetten zonder enige vorm van voorafgaande communicatie. Indien prijzen, kortingen, product-informatie niet correct weergegeven zouden zijn op de website of indien deze verkeerd opgenomen werden in de afrekening behoudt de verkoper eveneens het recht om een bestelling kosteloos te wijzigen of te annuleren. Uiteraard wordt de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld en kan hij/zij kosteloos afzien van de aankoop.                                                                    
Om een bestelling te plaatsen gaat de klant naar de rubriek van zijn keuze, kiest hij de kleur en maat die hij wenst te ontvangen, vervolgens klikt hij op "Plaats in winkelmandje”. Het gekozen artikel komt dan in het "Winkelmandje" terecht. De klant kan zijn order zolang deze zich in de "Winkelmandje" bevindt, aan passen, verbeteren of aanvullen of annuleren. Het bevestigingsproces zal worden gestart door het kiezen van de betaal- en levermethode methode. Gedurende het hele afrekenproces is het totaalbedrag van de bestelling consulteerbaar. Door het uitvoeren van de betaling wordt de bestelling definitief en kan deze niet meer worden gewijzigd.
De klant ontvangt via e-mail een confirmatie van zijn/haar order.
Alle contractuele informatie met betrekking tot de bestelling wordt meegedeeld aan de klant in de taal die de klant gekozen heeft via e-mail.
 
ARTIKEL 3: PRIJS EN BETALING
Alle prijzen zijn per stuk en inclusief BTW en zijn geldig op het moment van publicatie op de website en bestelling. Zij kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Indien na de bestelling items worden afgeprijsd of acties van toepassing zijn, kan de koper geen aanspraak maken op terugbetaling van het prijsverschil of de verkoop laten ontbinden.
De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de vermelde prijzen.
Het order wordt geleverd en verstuurd op kosten en risico van de klant.
De verkoper is niet verantwoordelijk voor welke vorm van douanekosten of taksen dan ook, die mogelijks na de verzending kunnen worden toegepast.  De klant zal deze kosten dragen.                                     
Nadat de koper de bestelling geplaatst heeft, wordt hij/zij verwezen naar een betaalpagina op de verkopers website met het verzoek zijn/haar bestelling te betalen.
Alle betalingsmiddelen die de verkoper aanvaardt staan vermeld op onze website. De koper ontvangt een orderbevestiging op zijn/haar scherm en per e-mail zodra de betaling voldaan is.
De leveringstermijn begint te lopen na de ontvangst van de betaling. De verkoper is niet aansprakelijk voor een vertraging in de leveringstermijn door een derde partij. Onmacht, stakingen, ongevallen, force majeur, zonder dat deze lijst beperkingen inhoud vallen buiten de inspraak van de koper. Bijgevolg ook buiten zijn aansprakelijkheid.
De verkoper is niet verantwoordelijk voor koersschommelingen tussen de valuta gebruikt voor de eerste betaling en de valuta van de creditcard van de koper of bankrekening wanneer het bedrag wordt terugbetaald. De klant staat in voor alle bank en transactiekosten, zo ook voor de wisselkoersverschillen. De netto prijs in de opgegeven valuta is integraal te betalen.
De verkoper houdt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een klant waarmee een geschil loopt, of in het verleden een geschil gerezen is. Verkoper kan eveneens een bestelling weigeren in geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een vorige bestelling van de klant. Het recht op vordering blijft behouden.
 
ARTIKEL 4: LEVERING
De levering vindt plaats zolang de voorraad strekt en van zodra de rekening van de verkoper gecrediteerd wordt. Indien items onmogelijk geleverd kunnen worden, wordt de overeenkomst van rechtswege en kosteloos ontbonden, bij gebrek aan voorwerp.
De bestellingen worden tussen maandag en vrijdag verstuurd, uitgezonderd wettelijke feestdagen. De verkoper zal zich naar best vermogen inspannen opdat de bestelling naar dat adres wordt verstuurd binnen enkele dagen na de bevestiging van de bestelling. De verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onvoorspelbare vertragingen.
De bestelde producten worden geleverd en verstuurd op risico van de koper, naar het door de koper opgegeven leveringsadres zoals het door de koper opgegeven wordt tijdens het bestelproces en volgens. Enkel en uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn persoonlijke/adresgegevens. Fouten in de opgave er van kunnen aanleiding geven tot extra kosten, welke eerst zullen moeten worden betaald voor een extra levering zal kunnen plaatsvinden. Postbusadressen en militaire APO adressen worden niet aanvaard.Het risico zal worden overgedragen op de klant vanaf het moment van zijn betaling. de plicht van verzekeren wordt eveneens op dat moment overgedragen.
Aan de leveringsplicht van de verkoper is voldaan van zodra zij het bewijs kan voorleggen dat het pakket werd overgedragen aan een koerierdienst , van welke origine ook. De werking van de koerierdienst behoort niet tot de verantwoordelijkheden van de verkoper, zodat in het geval van leveringsmethode, opslag, verlies, diefstal of schade ( zonder dat deze lijst beperkingen inhoud ) kan worden verhaald op de verkoper. De klant is verantwoordelijk voor het tijdstip en wijze van ontvangst/afhaling.
De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die ze heeft aangesteld.
 
ARTIEKEL 5: RETOURRECHT EN HERROEPEN
De bij ons bestelde producten kunnen enkel terug gestuurd worden, mits de originele prijskaartjes, originele tag nog aan de producten zijn bevestigd, kunt u alle producten die volledig zijn en in ongebruikte en onbeschadigde toestand verkeren van redenen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst ( vanaf de dag volgend op de dag waarop de klant het product heeft ontvangen)ervan terugsturen. Verzoeken tot retourneren na deze periode worden niet meer geaccepteerd.
De kosten en risico’s verbonden aan de retourzending vallen volledig ten laste van de klant.
Bij terugbetalingen wordt de originele verzendkosten niet vergoed.
Terugbetalingen vinden plaats binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst van uw geretourneerde stuks.
Potentiële verliezen door koersschommelingen worden niet vergoed, noch eventuele bank of andere transactiekosten.
Het retourformulier (ingesloten in het verzonden pakket) moet volledig ingevuld zijn; Het verzonden pakket is voorzien met het adres: Usage Externe, Kortrijksesteenweg, 93, 9830 Sint-Martens-Latem.
De beveiligingszegel bevestigd aan het aangekochte item mag niet doorbroken zijn. Retourneren met een doorbroken of beschadigd/gemanipuleerd beveiligingszegel wordt niet aanvaard.

ARTIKEL 6: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De integrale inhoud van deze webshop zoals beelden, tekst, merknamen, logo's, ontwerpen ,afbeeldingen, geluiden, beelden…van Hua Cai-Prossé is beschermd door auteursrecht en merkrecht.  Het is niet toegestaan om enige inhoud van deze website te gebruiken, over te nemen of te verspreiden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van USAGE EXTERNE bv.
Ook het gebruik van om het even welke combinatie met een ander teken, symbool, embleem of ander distinctief teken is verboden.
 
ARTIKEL 7: VERANTWOORDELIJKHEID
De informatie op de website is van algemene aard.
Hua Cai-Prossé kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor geleden directe of indirecte schade (onderbreking van uitbating, winstderving, het mislopen van opportuniteiten,...) die voortvloeit uit het gebruik of de onbeschikbaarheid van de Sites. Zij is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de systemen van de Klant door het bezoek aan de Sites zoals onder meer door aanwezigheid van een binnendringing van buitenaf of van informaticavirussen.
Hua Cai-Prossé kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gebeurlijke fouten in de foto´s, video's of de teksten die gebruikt worden voor de product omschrijvingen op de site.
Hua Cai-Prossé kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet kunnen leveren van de bestellingen wegens uitputting van voorraad of wegens redenen buiten haar controle, hieronder begrepen de gevallen van overmacht, zoals onder meer verstoring of staking van transport -, post -, of communicatie diensten, in geval van overstroming of brand, ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het netwerk.
 
ARTIKEL 8: CONTACT EN GESCHILLEN
Al onze afgesloten overeenkomsten zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht.
In geval van betwisting tussen partijen omtrent de overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Gent bevoegd tot beslechting van het geschil.
Indien een bepaling van deze voorwaarden niet geldig is, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverminderd van kracht (geldig en afdwingbaar).

Using Format